Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA & REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Oy Majakkalaiva Ab
Y-tunnus 0999145-3
www.majakkalaiva.fi
Osoite: Pohjoispuistokatu 3 b 26, 48100 Kotka
Puhelin: +358 40 1911 999
Sähköposti: shop@majakkalaiva.fi
Sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on
Oy Majakkalaiva Ab.

ASIAKASREKISTERIT
Tehdessäsi tilauksen Majakkalaiva.fi verkkokaupasta, keräämme tarpeelliset henkilötietosi
tilauksen ja maksun toteuttamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut etumme liittyen mm. asiakas- ja
sopimussuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, täytäntöönpanoon ja laskutukseen, asiakkaan
suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite.
Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään mm. tilausten, laskutuksen, tuotteiden toimittamisen,
asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden
asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ
Oy Majakkalaiva asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot.
Oy Majakkalaiva Ab ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot tietojärjestelmissämme.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa
sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat mm. suora- tai muun markkinoinnin
järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden
postitukseen tai maksamiseen.
Jos toimintamme edellyttää henkilötietojen siirtoa ulkopuolisille tahoille ja/tai EU/ETA-alueen
ulkopuolelle, pidämme huolen siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojatut ja että kulloinkin
voimassa olevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä noudatetaan.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Oy Majakkalaiva Ab asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään
sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja
hyväksikäyttäen.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksensa ja soveltuvan lainsäädännön
perusteella tarpeellista. Pyrimme kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että virheelliset ja
vanhentuneet tiedot oikaistaan tai hävitetään mahdollisimman pian.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihimme on tallennettu. Jos
asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheellisen tiedon
korjaamiseksi tai poistamiseksi.
Asiakkaalla on myös tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tapauksissa oikeus pyytää tietojen
käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista.
Suoramarkkinoinnin voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen ja
asiakas voi myös peruuttaa suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus saada antamansa
henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
Tähän kohtaan liittyvät pyynnöt yhteydenotolla shop@majakkalaiva.fi.
Oy Majakkalaiva Ab soveltaa näihin pyyntöihin kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä
noudattaa tehtyihin pyyntöihin liittyviä, mahdollisia pakottavaan oikeuteen perustuvia rajoituksia.
Asiakas voi myös tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tai pyytää lisätietoja
tietosuojaviranomaisilta.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Parannamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan
tehdä muutoksia aika ajoin. Tiedotamme merkittävistä muutoksista silloin, kun soveltuva
lainsäädäntö niin edellyttää. Muuten suosittelemme, että tarkastat tämän tietosuojaselosteen
sisällön säännöllisesti.